۱۵
آبان
مدارمولدتون صوتی

مدارمولدتون صوتی

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارمولدتون صوتی

[mortezakarami.v...۱۵
آبان
مدارتولیدولتاژمنفی با555

مدارتولیدولتاژمنفی با555

 مدارات منبع تغذیه » مدارتولیدولتاژمنفی با555

[mortezakarami.v...۱۵
آبان
مدارفلاشرهفت LEDباآی سی4017

مدارفلاشرهفت LEDباآی سی4017

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارفلاشرهفت LEDباآی سی4017

دراین مدار555مولدپالس را ه اندازآی سی 4017 می باشدوباتنظیم ولوم سرعت چشمک زدن LEDهاکم وزیاد می شود.[MORTEZAKARAMI.V...۱۵
آبان
مدارفلاشردزدگیرماشین باLEDدورنگ

مدارفلاشردزدگیرماشین باLEDدورنگ

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارفلاشردزدگیرماشین باLEDدورنگ

دراین مدارآی سی 555نقش مولدپالس مربعی رابرعهده دارد.ترانزیستورهم وظیفه روشن کردن LEDدوم رابرعهده دارد.این مدارازLEDدورنگ سه پایه استفاده می کند که ازنوع کاتدمشترک می باشد.می توانیم به جای آن ازدوعددLEDدوپایه استفاده کنیم.به طوری که پایه های کاتدشان راب...۱۵
آبان
مدارکنترل دورموتورDCترانزیستوری

مدارکنترل دورموتورDCترانزیستوری

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارکنترل دورموتورDCترانزیستوری

دراین مدارازدوترانزیستور2N3055که به صورت دارلینگتون بسته شده انداستفاده شده است.این مدارمی تواندموتورهای جریان بالارابه راحتی راه اندازی کرده ودورموتورآنراهم کنترل کند.باتنظیم مقاومت متغییرجریان بیس اولین ترانزیستورتنظیم می شود.تغییرات جریان بیس ترانزی...۱۴
آبان
مدارکلیدلمسی (تاچ سوئیچ)

مدارکلیدلمسی (تاچ سوئیچ)

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارکلیدلمسی (تاچ سوئیچ)

  درشکل زیریک مدارساده سوئیچ لمسی رامشاهده می کنیدکه می توان ازآن درمدارات مختلف استفاده نمود.دراثرتماس انگشتمان باپایه بیس ترانزیستورجریانی ازبیس عبورمی کندکه سبب تحریک ترانزیستورمی گرددواین جریان ضعیف توسط ترانزیستورتقویت می شودوازکلکتورآن عبورمی کند...۱۴
آبان
مدارفتوسل باتوانایی روشن کردن مصرف کننده های توان بالا

مدارفتوسل باتوانایی روشن کردن مصرف کننده های توان بالا

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارفتوسل باتوانایی روشن کردن مصرف کننده های توان بالا

فتوسل توان بالا درشکل زیریک مدارسوئیچ نوری بسیارعالی دیده می شودکه می تواندپس ازتاریک شدن هواررله قرارداده شده درمدارراوصل کند.توسط ولوم می توانیدحساسیت مداربه میزان نورموردنظرتان راتنظیم کنید.این همان مداری است که ازآن برای روشن کردن خودکارلامپهای خیا...۱۴
آبان
مدارمولدصدای موزیک بسیارساده

مدارمولدصدای موزیک بسیارساده

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت »  مدارمولدصدای موزیک بسیارساده

دراین مدارازیک آی سی um66که 3پایه بیشترنداردبرای تولیدصدای ملودی استفاده شده است.این مداربسیارساده ساخته می شودوازآن درمدارات تلفن،آیفون وکارت پستال موزیکال استفاده می شود. ولتاژکاراین مدار3ولت است [mortezakarami.v...۱۴
آبان
ساخت پروگرامرارزان قیمت AVR

ساخت پروگرامرارزان قیمت AVR

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » ساخت پروگرامرارزان قیمت AVR

برای شروع کاربامیکروکنترولرنیازبه یک پروگرامرهستیم.درزیرساخت ارزان قیمت ترین پروگرامررابه شماآموزش داده ایم که باپورت موازی (پورت پرینتر)کامپیوترراه اندازی می گردد.وباکمتراز4000تومان قابل ساخت است. [mortezakarami.v...۱۴
آبان
مدارتبدیل برق باتری به برق شهری

مدارتبدیل برق باتری به برق شهری

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارتبدیل برق باتری به برق شهری

درشکل زیرمداریک اینورترساده که قلب تپنده آن آی سی معروف وارزان قیمت NE555است رامشاهده می کنید.آی سی نقش مولدموج مربعی رابازی می کند.فرکانس موج مربعی ایجادشده توسط ولوم R4قابل تنظیم است.ترانزیستورهای استفاده شده ازنوع POWER TRANSISTOR(ترانزیستورهای قدرت...۱۴
آبان
اینورتر 12 ولت به 220 ولت پر قدرت

اینورتر 12 ولت به 220 ولت پر قدرت

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » اینورتر 12 ولت به 220 ولت پر قدرت

درشکل زیر موداریک اینورترساده 12ولت به 110یا220ولت بسیارساده رامشاهده می کنید. ازاینوترهابرای تبدیل برق DCبه برق ACاستفاده می شودکه دراتوبوسها،مدارات UPSوسیستمهای برق اضطراری به کاربرده می شوند. [mortezakarami.v...۱۴
آبان
پروگرامر avr910 با پورت usb

پروگرامر avr910 با پورت usb

 میکروکنترولر » میروکنترولر

بدون شک پروگرامر avr910 یک از استاندار ترین پروگرامر های  شرکت اتمل میباشد که البته اپن سورس نیست و سورس آن به صورت کپی در سایت های مختلف ارائه شده است .بزرگرترین مشکل این پروگرامر در چند سال قبل مربروط به ارتباط آن با پورت سریال کامپوتر بود که مشکلاتی...۱۳
آبان
آموزش الکترونیک ورباتیک

آموزش الکترونیک ورباتیک

 اخبار » الکترونیک ورباتیک

آموزش الکترونیک [www.mortezakarami.vcp.ir] ورباتیک ازمبتدی تاحرفه ای ویژه ی دانش آموزان مدارس [www.mortezakarami.vcp.ir] سبک جدیدی ازآموزش راتجربه کنید. تلفن تماس:09354374475 مهندس کرمی mkelectronicsپیشتازآموزش الک...۱۳
آبان
مدارساده سیم تستر

مدارساده سیم تستر

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارساده سیم تستر

ازاین مدارمی توانیدبرای تشخیص قطع بودن یاسالم بودن سیمهای برق استفاده کنید. [www.mortezakarami.v...۱۳
آبان
فیلم آموزشی میکروکنترولرARM

فیلم آموزشی میکروکنترولرARM

 بدون موضوع » آموزش الکترونیک » مبانی دیجیتال » ساده سازی توابع بول » شناخت قطعات الکترونیک

یک فیلم بسیارجالب برای آموزش میکروکنترولرARM [www.mortezakarami.vcp.ir] ادامه مظلب رابخوان...