مدارساده سیم تستر

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارساده سیم تستر

ازاین مدارمی توانیدبرای تشخیص قطع بودن یاسالم بودن سیمهای برق استفاده کنید. [www.mortezakarami.v...