مدارفتوسل باتوانایی روشن کردن مصرف کننده های توان بالا

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارفتوسل باتوانایی روشن کردن مصرف کننده های توان بالا

فتوسل توان بالا درشکل زیریک مدارسوئیچ نوری بسیارعالی دیده می شودکه می تواندپس ازتاریک شدن هواررله قرارداده شده درمدارراوصل کند.توسط ولوم می توانیدحساسیت مداربه میزان نورموردنظرتان راتنظیم کنید.این همان مداری است که ازآن برای روشن کردن خودکارلامپهای خیا...