مدارکنترل دورموتورDCترانزیستوری

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارکنترل دورموتورDCترانزیستوری

دراین مدارازدوترانزیستور2N3055که به صورت دارلینگتون بسته شده انداستفاده شده است.این مدارمی تواندموتورهای جریان بالارابه راحتی راه اندازی کرده ودورموتورآنراهم کنترل کند.باتنظیم مقاومت متغییرجریان بیس اولین ترانزیستورتنظیم می شود.تغییرات جریان بیس ترانزی...