ساخت پروگرامرارزان قیمت AVR

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » ساخت پروگرامرارزان قیمت AVR

برای شروع کاربامیکروکنترولرنیازبه یک پروگرامرهستیم.درزیرساخت ارزان قیمت ترین پروگرامررابه شماآموزش داده ایم که باپورت موازی (پورت پرینتر)کامپیوترراه اندازی می گردد.وباکمتراز4000تومان قابل ساخت است. [mortezakarami.v...