مدارکلیدلمسی (تاچ سوئیچ)

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارکلیدلمسی (تاچ سوئیچ)

  درشکل زیریک مدارساده سوئیچ لمسی رامشاهده می کنیدکه می توان ازآن درمدارات مختلف استفاده نمود.دراثرتماس انگشتمان باپایه بیس ترانزیستورجریانی ازبیس عبورمی کندکه سبب تحریک ترانزیستورمی گرددواین جریان ضعیف توسط ترانزیستورتقویت می شودوازکلکتورآن عبورمی کند...