مدارفلاشردزدگیرماشین باLEDدورنگ

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارفلاشردزدگیرماشین باLEDدورنگ

دراین مدارآی سی 555نقش مولدپالس مربعی رابرعهده دارد.ترانزیستورهم وظیفه روشن کردن LEDدوم رابرعهده دارد.این مدارازLEDدورنگ سه پایه استفاده می کند که ازنوع کاتدمشترک می باشد.می توانیم به جای آن ازدوعددLEDدوپایه استفاده کنیم.به طوری که پایه های کاتدشان راب...