مدارتبدیل برق باتری به برق شهری

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارتبدیل برق باتری به برق شهری

درشکل زیرمداریک اینورترساده که قلب تپنده آن آی سی معروف وارزان قیمت NE555است رامشاهده می کنید.آی سی نقش مولدموج مربعی رابازی می کند.فرکانس موج مربعی ایجادشده توسط ولوم R4قابل تنظیم است.ترانزیستورهای استفاده شده ازنوع POWER TRANSISTOR(ترانزیستورهای قدرت...