مدارفلاشرهفت LEDباآی سی4017

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارفلاشرهفت LEDباآی سی4017

دراین مدار555مولدپالس را ه اندازآی سی 4017 می باشدوباتنظیم ولوم سرعت چشمک زدن LEDهاکم وزیاد می شود.[MORTEZAKARAMI.V...