مدارمولدصدای موزیک بسیارساده

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت »  مدارمولدصدای موزیک بسیارساده

دراین مدارازیک آی سی um66که 3پایه بیشترنداردبرای تولیدصدای ملودی استفاده شده است.این مداربسیارساده ساخته می شودوازآن درمدارات تلفن،آیفون وکارت پستال موزیکال استفاده می شود. ولتاژکاراین مدار3ولت است [mortezakarami.v...