اینورتر 12 ولت به 220 ولت پر قدرت

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » اینورتر 12 ولت به 220 ولت پر قدرت

درشکل زیر موداریک اینورترساده 12ولت به 110یا220ولت بسیارساده رامشاهده می کنید. ازاینوترهابرای تبدیل برق DCبه برق ACاستفاده می شودکه دراتوبوسها،مدارات UPSوسیستمهای برق اضطراری به کاربرده می شوند. [mortezakarami.v...