مدارفلاشردزدگیرماشین باLEDدورنگ

مدارفلاشردزدگیرماشین باLEDدورنگ

دراین مدارآی سی 555نقش مولدپالس مربعی رابرعهده دارد.ترانزیستورهم وظیفه روشن کردن LEDدوم رابرعهده دارد.این مدارازLEDدورنگ سه پایه استفاده می کند که ازنوع کاتدمشترک می باشد.می توانیم به جای آن ازدوعددLEDدوپایه استفاده کنیم.به طوری که پایه های کاتدشان رابه هم وصل کرده وبه منفی باتری وصل کنیم.ترانزیستوراستفاده شده ازنوع مثبت است ومداربه صورت الاکلنگی کارمی کند.یعنی وقتی که قرمزروشن است سبزخاموش است وبرعکس...باتغییرولتاژتغذیه از6به9ولت می توانیم نورLEDهارازیادترکنیم.

mortezakarami.vcp.ir

امیدوارم مفیدباشد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...