مدارکنترل دورموتورDCترانزیستوری

مدارکنترل دورموتورDCترانزیستوری

دراین مدارازدوترانزیستور2N3055که به صورت دارلینگتون بسته شده انداستفاده شده است.این مدارمی تواندموتورهای جریان بالارابه راحتی راه اندازی کرده ودورموتورآنراهم کنترل کند.باتنظیم مقاومت متغییرجریان بیس اولین ترانزیستورتنظیم می شود.تغییرات جریان بیس ترانزیستوراول باعث تغییرات جریان امیترآن می گردد.ازطرفی جریان امیترترانزیستوراول همان جریان بیس ترانزیستوردوم است.باتغییرجریان بیس ترانزیستوردوم جریان موتورهم تغییرمی کند.درنتیجه دورموتورتغییرمی کند.دیودهای استفاده شده برای حفاظت ترانزیستورازولتارالقایی موتوراستفاده شده است که مانع سوختن ترانزیستورمی گردد.

mortezakarami.vcp.ir

امیدوارم مفیدباشد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...