مدارفتوسل باتوانایی روشن کردن مصرف کننده های توان بالا

مدارفتوسل باتوانایی روشن کردن مصرف کننده های توان بالا

فتوسل توان بالا

درشکل زیریک مدارسوئیچ نوری بسیارعالی دیده می شودکه می تواندپس ازتاریک شدن هواررله قرارداده شده درمدارراوصل کند.توسط ولوم می توانیدحساسیت مداربه میزان نورموردنظرتان راتنظیم کنید.این همان مداری است که ازآن برای روشن کردن خودکارلامپهای خیابان ازآن استفاده می کنند.رله استفاده شده یک رله 12ولتی بوده ودیود1n4001ازسوختن ترانزیستوردراثرولتاژالقایی رله که درهنگام قطع شدن جریان بوببین رله ایجادمی شودجلوگیری می کند.سیم وسط رله می تواندبه ولتاژی غیراز12ولت یاولتاژبرق شهری وصل شود.بدین ترتیب می توانیم توسط فرمان DCیک مصرف کننده ACراروشن وخاموش کرد.به جای ترانزیستور2N2222می توانیدازترانزیستورBC107هم استفاده کنید. mortezakarami.vcp.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...