مدارآاستابل

مدارآاستابل

مدارزیریک مدارتولیدکننده پالس مربعی بافرکانس مشخص می باشدکه فرکانس آن رامی توان تغییرداد.

فرکانس پالس خروجی راازرابطه زیرمی توان محاسبه کرد

f=1/(R1+2R2)*C*Ln2

 

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...