مدارآاستابل

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارآاستابل

مدارزیریک مدارتولیدکننده پالس مربعی بافرکانس مشخص می باشدکه فرکانس آن رامی توان تغییرداد. فرکانس پالس خروجی راازرابطه زیرمی توان محاسبه کرد f=1/(R1+2R2)*C...