Automatic LED Emergency Light سیستم روشنایی اضطراری هوشمند

 BMS » سیستم روشنایی اضطراری LED

سیستم روشنای اضطراری ساختمان  یکی از ارکان ساختمانهای هوشمند سیستمهای روشنایی هوشمند هستند که قادرند پس از قطع شدن برق شهری بلافاصله وارد مدار شده و بصورت خودکار محیط پیرامون خود را روشن کنند.در ادامه یک مدار کاربردی و کم هزینه مشاهده خواهید کرد که این...