راه‌اندازی ماژول فرستنده گیرنده مادون قرمز TCRT5000

 آردوینو » راه‌اندازی ماژول فرستنده گیرنده مادون قرمز TCRT5000

مادون قرمز ( IR ( INFRARED چیست؟ امواج فروسرخ یا مادون قرمز نوعی از امواج الکترومغناطیسی هستند که بعد از برخورد با جسم موجب گرم شدن آن می‌شود. این امواج دسته‌ای از پرتوهای نامرئی خورشید هستند. به همین سبب وقتی در مقابل نور خورشید قرار می‌گیریم احساس گر...