منبع تغذیه متقارن 12 ولتی

 مدارات منبع تغذیه » منبع تغذیه دوبل 12 ولتی

 از این منبع تغذیه ها در مدارات مختلف الکترونیکی استفاده می شود.مداراتی مانند تقویت کننده های عملیاتی.آمپلی فایرهای صوتی و...