مدارشارژر iPOD - MP3 Player

 مدارات منبع تغذیه » مدارشارژر iPOD - MP3 Player

  یک پروژه بسیارکاربردی برای کسانی که میخواندیک شارژر همراه (پرتابل)IPOD,MP3PLAYERداشته باشندتابتواننددرهرمکانی دستگاه خودراشارژکنند.بااضافه کردن یک باتری خورشیدی به ورودی مدارمی توانیداین مداررابه یک شارژرخورشیدی نیزتبدیل کنید.برای مشاهده شماتیک ونقشه...