مدارسوئیچینگ تبدیل 220ولت AC به 5ولت DC

 مدارات منبع تغذیه » مدارسوئیچینگ تبدیل 220ولت AC به 5ولت DC

باتوجه به درخواست تعدادی ازکاربران عزیز سایت مبنی برقراردادن یک مدارتغذیه سوئیچینگ باخروجی 5ولت مداربالا رابرایتان قرارمی هدم که بسیارکم حجم وسبک است ودرساخت آن نیازی به هیچگونه ترانسفورماتوری نیست. ادامه مطلب رابخوانید.