اینورتر 12ولتDC به 220ولت ACبا فرکانس 50هرتز

 مدارات الکترونیک قدرت(صنعتی) » اینورتر 12ولتDC به 220ولت ACبا فرکانس 50هرتز

یکی از مدارات بسیار پرکاربرد در زمینه الکترونیک قدرت مدارات اینورتر هستند.اینورتر ها ولتاژ مستقیم را به ولتاژ متناوب تبدیل می کنند.در این میان ساخت مدار اینورتری که بتواند توان قابل توجهی را ارئه دهد بسیار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.مدار ارائه شده د...