آشنایی با ماژول وایرلس NRF24L01

 شناخت ماژول های کاربردی » آشنایی باماژول وایرلس NRF24L01

مغز متفکر این ماژول مخابراتی SINGLE CHIP 2.4GHZ TRANSCEIVER به نام تجاری +NRF24L01 می باشد بی شک این چیپ یکی از شاهکارهای شرکت NORDIC SEMICONDUCTOR می باشد. چیپ معظم +NRF24L01 نمونه تصحیح شده با امکانات بیشتر و دیتا ریت بالاتر چیپ NRF2401 است که توسط ش...