آشنایی باابزارهاوامکانات مدیریتی کدویژن

 فیلم آموزش برنامه نویسی میکروکنترولرباcode vision avr » آشنایی باNAVIGATOR WINDOW

دراین فیلم باابزارهای مدیریتی کامپایلرکدویژن آشناخواهیدشد.دانلودکرده ولذت ببرید.