کلیپ آشنایی و آموزش ربات های پرنده (QuadRotor)__قسمت چهارم

 ساخت ربات پرنده » ساخت ربات پرنده قسمت چهارم

  در این قسمت به اسمبل کردن ربات پرداخته می شود.    [QuadRotor4 300x149 کلیپ آشنایی و آموزش ربات های پرنده (QuadRotor) ق...