ساخت ربات پرنده قسمت دوم

 ساخت ربات پرنده » ساخت ربات پرنده قسمت دوم

 کلیپ دوم از کلیپ های ربات پرنده رو مشاهده می کنید، در این کلیپ حول محور بدنه و اجزای آن و در کل مکانیک ربات پرنده بحث می شود.