مقاله کاربرد الکترونیک قدرت

 لیست مقاله های جالب موجوددرسایت » مقاله کاربرد الکترونیک قدرت

از سالها پیش ، نیاز به کنترل قدرت الکتریکی در سیستم های محرک موتورهای الکتریکی و کنترل کننده های صنعتی احساس می شد . این نیاز ، در ابتدا منجر به ظهور سیستم وارد – لئونارد شد که از آن می توان ولتاژ DC متغیری برای کنترل محرکهای موتورهای DC به دست آورد . ...