فرآیند تولید برد مدار چاپی (PCB) به روش پوشش سطحی (دورو متالیزه)

 لیست مقاله های جالب موجوددرسایت » فرآیند تولید برد مدار چاپی (PCB) به روش پوشش سطحی (دورو متالیزه)

جهت انجام این فرآیند مراحل زیر به کار گرفته می شود : ابتدا برد خام به اندازه مورد نیاز برش داده می شود و پس از عمل سوراخ کاری ، سطح برد ها جهت زدودن اکسید سطحی و رفع زوائد، برس زده می شود . سپس برد ها را در محلول آماده سازبه مدت ۵ دقیقه و در درجه حرارت...