۱۷
آذر
خانه هوشمند با تکنولوژی X۱۰

خانه هوشمند با تکنولوژی X۱۰

 لیست مقاله های جالب موجوددرسایت » معرفی مدولاسیون OFDM

تصور کنید : خانه ای که سیستم گرمایش و سرمایش را بر اساس برنامه زمانبندی تعریف شده دلخواه شما تنظیم نموده ، روشنائی فضا را با حضور افراد و یا از روی ریموت کنترل کرده ، در ساعاتی خاص پرده ها را باز یا بسته کرده ، فرامین کنترلی متوالی را با یک دستور انجام...۱۷
آذر
نویز در الکترونیک

نویز در الکترونیک

 لیست مقاله های جالب موجوددرسایت » معرفی مدولاسیون OFDM

درالکترونیک ومخابرات سیگنالهای ناخواسته رانویزمی گویندکه اثرنامطلوبی برعملکردسیستمهای الکترونیکی ومخابراتی می گذارد.نویزبه دوصورت کلی طبیعی ومصنوعی تولیدمی شود.درادامه انواع نویزراخواهیم شناخت .باماهمراه باشید. نویز الکترو مغناطیسی : از جمله مسائلی که ...۱۵
آذر
معرفی مدولاسیون OFDM

معرفی مدولاسیون OFDM

 لیست مقاله های جالب موجوددرسایت » معرفی مدولاسیون OFDM

این مدولاسیون(   (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING   عملیات مالتی پلکسینگ را به صورت متعامد انجام می دهد. OFDM   نوعی مدولاسیون باند پایه است و برای ارسال آن باید از یکی از روش های NQAM, QPSK, DPSK      (N=16,64,128,...  ) استفاده کرد. در سال...