نمایشگر پلاستیک حساس به فشار

 لیست مقاله های جالب موجوددرسایت » نمایشگر پلاستیک حساس به فشار؛ نوید ساخت ربات هایی که حس می کنند

نمایشگر پلاستیک حساس به فشار؛ نوید ساخت ربات هایی که حس می کنند با افزایش تقاضاهای عمومی برای کامپیوترهای پوشیدنی، پژوهشگران هم در پی یافتن عناصر و مواد جدیدی هستند تا بتوانند به جهت ساخت نمایشگرهای منعطفِ بهتر، از آنها استفاده کنند. حالا یک گروه تحقیق...