مقایسه ی Op-amp و مقایسه کننده

 لیست مقاله های جالب موجوددرسایت » مقایسه ی Op-amp و مقایسه کننده

 تقویت‏کننده‏های عملیاتی (OP-AMP) و مقایسه‏کننده‏ها شبیه یکدیگر به‏نظر می‏رسند؛ آن‏ها حتی علائم شماتیکی مشابه دارند. این باعث می‏شود که بسیاری از طراحان تصور کنند، آن‏ها با یکدیگر قابل تعویض‏اند. معمولاً زمانی که یک یا تعدادی از بخش‏های یک OP-AMP چندتا...