منابع تغذیه‏ ی بدون وقفه (UPS)

 لیست مقاله های جالب موجوددرسایت » منابع تغذیه‏ ی بدون وقفه (UPS)

 در این مقاله، ضرورت و کاربرد منابع تغذیه‏ی بدون وقفه (UPS) بحث شده است. انواع UPS و نحوه‏ی عملکرد آن‏ها معرفی شده و از نقطه نظر کاربرد با یکدیگر مقایسه شده اند. در انتها یکی از پارامترهای مهم در انتخاب UPS مناسب (نوع شکل موج خروجی) بررسی شده است.