سنسورlm34

 شناخت سنسورها » سنسورlm34

[/THERMOMETER]     امروز به معرفی یک  سنسور می پردازیم که اساس کار آن بدین صورت می باشد که بسته به دمای محیط مقدار ولتژ معینی را از خود عبور می دهد که در صورتی که خروجی مدا را به یک میلی ولت متر وص...