سنسور اندازه گیری جریان acs750sca

 شناخت سنسورها » سنسور اندازه گیری جریان acs750sca

سنسور ACS750SCA یک سنسور اندازه گیری جریان بدون نیاز به تماس مستقیم با سیم حامل جریان میباشد.البته کاربرد ان به این محدود نمیباشد و به نوعی برای کنترل موتور،تشخیص اضافه بار و مدیریت برروی جریان مصرفی ،منبع تغذیه و اندازه گیری میزان خطا جریان می باشد.  ...