دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟

 شناخت سنسورها » دتکتوردودی اعلام حریق

 در حال حاضر دو نوع دتکتور دودی مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از: 1-  دتکتور دودی یونیزاسیون 2-  دتکتور دودی نوری (فوتو الکتریک) نحوه کارکرد این دو نوع دتکتور در نحوه تشخیص ذرات دود قابل دید یا غیر قابل دید موجود در هوا و در شرایط آتش متفاوت می ...