ترموکوپل ها

 شناخت سنسورها » ترموکوپل ها

از ترموکوپل همواره به عنوان عنصر حس کننده در سنسور حرارتی و یا سوئیچ حرارتی استفاده می شود.اصول کاری ترموکوبل بر اساس دو فلز غیر مشابه است که... [WWW.MOLRTEZAKARAMI.VCP.IR] برای مشاهده به ادامه مطلب...