آشنایی و کار با سنسور رنگ TSL 230

 شناخت سنسورها » سنسور رنگ TSL 230

سنسور TSL 230 یک مبدل شدت نور به فرکانس میباشد و متناسب با شدت نور تابیده شده به سطح آن بدون نیاز به هیچ گونه قطعه و مدار جانبی در خروجی آن فرکانس خواهیم داشت.[www.mortezakarami.vcp.ir] ادامه مطلب رابخوان... لطفأنظریادت...