سنسورمادون قرمزجدید

 شناخت سنسورها » سنسورمادون قرمزجدیدtcrt5000L و tcrt5000

Reflective Optical Sensor with Transistor Output سنسور فرستنده گیرنده مادون قرمز فتو ترانزیستوری توضیحات :  tcrt5000L  و tcrt5000  سنسور های فرستنده گیرنده هستند که مادون قرمز ارسال میکنند و به صورت فوتو ترانزیستور بازتابش مادون قرمز را دریافت میکنند ....