انواع فناوری در صفحه نمایشهای لمسی

 شناخت سنسورها » انواع فناوری در صفحه نمایشهای لمسی

شاید تا به حال مانیتورهایی مجهز به صفحه نمایش لمسی را دیده باشید اینگونه صفحه نمایش ها دارای مزیتها و معایبی هستند که البته در منظورهای مختلف استفاده از آنها به نفع ماست به عنوان مثال در دستگاه های[ATM[3 یا عابر بانک نیاز شدیدی به این فناوری احساس می ش...