میکروسوئیچ

 شناخت سنسورها » سنسورمیکروسوئیچ

میکروسوئیچ در حقیقت یک کلید قطع و وصل ساده می‏باشد و برای قطع و وصل نمودن جریان برق در مدارهای الکترونیکی به کار می‏ رود.   [میکروسوئیچ] ادامه مطلب رابخوان... لطفأنظریادت...