مدار آمپلی فایر 2 وات

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار آمپلی فایر 2 وات

با توجه به در خواستهای مکرر دوستان برای ارائه یک مدار تقویت کننده صوتی ارزان قیمت و ساده این مدار را در سایت قرار می دهم.امیدوارم مفید باشد.