اینورتر چیست و چه کاربردی دارد؟

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » اینورتر چیست و چه کاربردی دارد؟

اینورتر (INVERTER) یا مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. جریان AC تبدیل شده می توانند بر اساس نیاز در هر ولتاژ و فرکانسی باشد که بوسیله ترانسفورماتورهای مناسب و مدارها کنترل می شود..در شکل زیر یک م...