پروگرمر میکروکنترولرهای AVR,8051

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » پروگرمر میکروکنترولرهای AVR,8051

اگر به دنبال ساخت یک پروگرمر ارزان وساده هستید که توانایی پروگرم کردن میکروکنترولرهای خانواده 8051, AVRرا بصورت همزمان داشته باشد می توانید مدار زیر رابسازید که بسیار ساده وارزان قیمت است.امیدوارم مفید باشد.