پروژه رادیوی اف ام تک چیپ

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار رادیوی اف ام تک چیپ

اگر قصد ساختن یک رادیوی اف ام ساده ودقیق و بی درد سر را دارید میتوانید از تراشهTDA7000 استفاده کنید...با اضافه کردن چند قطعه می توانید یک رادیوی خوب بسا...