مدار حذف رعدوبرق ازخط انتقال تصویر تلویزیون(اسپایک)

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار حذف اسپایک های برق شهری

امروز به معرفی یک مداربسیار ساده ولی کاربردی می پردازیم که قاد ر است اسپایک ها(ولتاژهای بالای گذرا) را به خوبی DAMPکند (خننثی کند). قلب اصلی این پروژه را یک GDTتشکیل داده است که جدیدا درسایت معرفی کردم.این عنصر حفاظتی درترکیب با یک خازن هایولتاژ مداری ...