مدارهشداردهنده بازبودن درب وپنجره

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارهشداردهنده بازبودن درب وپنجره

در فصل تابستان هستیم واستفاده از وسایل سرمایشی الکتریکی مانند کولر وپنکه ،بهترین راندمان را زمانی خواهیم داشت که درب وپنجره ها بسته باشند.مدارزیر درصورت باز بودن هرنوع درب یاپنجره ای آلارمی رابه صداردرمی آورد.همچنین بانصب این سیستم برروی درب کمد شخصی خ...