مدار تشخیص تماس ورودی موبایل

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » ساخت مدار تشخیص تماس ورودی موبایل

این مدارقادراست تا وجود امواج موبایل فعال را درمحدوده 900مگاهرتزتشخیص دهد.ازآنجایی که سیگنالهای موبایل درهنگام انتقال به صوررت دیجیتالی کدگذاری می شوند این تشخیص شامل اس ام اس نمیشودوفقط سیگنالهای فعال را شامل می گرددنه سخنرانی یا محتویات پیام کوتاه. ا...