پروژه گرماسنج آب بانمایشگر led

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » پروژه گرماسنج آب بانمایشگر led

یک پروژه بسیار جذاب که قادراست میزان دمای آب را سنجیده وبر روی نمایشگرLEDنمایش دهد.برای مشاهده تصویر درابعادواقعی برروی آن کلیک کنید.