فلاشر لامپهای نئون

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » فلاشر لامپهای نئون

از این مدار بسیار ساده می توانید به عنوان فلاشر لامپهای نئون استفاده کنید که توسط باتری کتابی تغذیه می شود البته می توانید ازآداپتور هم استفاده کنید.