مشعل ال ای دی

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مشعل ال ای دی

دراین پروژه بسیارجذاب فقط از یک پیل قلمی(باتری قلمی) برای راه اندازی  عددلامپ  ال ای دی  سفید بانور بسیار زیاداستفاده شده است که می توان ازآن به عنوان یک مشعل الکترونیکی استفاده کرد.بسازیدولذت ببرید.برای مشاهده تصویر درابعادواقعی برروی آن کلیک کنی...